Technical supports


Điện thoại: (028) 36 220 223-218,(028) 36 220 223-219, (028) 36 220 223-105

Technical document

No Images
  • ktraDuongDayKiểm tra chất lượng truyền thông của đường dây hạ thế.>
  • Kiểm tra cường độ truyền tín hiệu.
  • Kiểm tra tỷ lệ nhiễu, phán đoán khả năng truyền thông qua đường dây
  • Điều chỉnh tham số tín hiệu gửi đi (như cường độ tín hiệu, chiều dài dữ liệu truyền, phân khúc truyền (band), tốc độ truyền…) thử nghiệm các ảnh hưởng truyền thông khác nhau.
  • Cung cấp tín hiệu gói bị lỗi để có thể dễ dàng tính toán tỉ lệ lỗi và nguyên nhân.
  • Xác định pha điện giữa bên gửi và bên nhận
  • Cung cấp phương thức truyền số liệu qua cổng UART.