Giải pháp truyền thông qua mạng di động

Giải pháp truyền thông qua mạng di động

- Công ty VINASINO đã phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ truyền dữ liệu trên nền tảng GPRS/NBIoT/3G/4G để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng cũng như mang lại hiệu quả kinh tế, các sản phẩm bao gồm:
+ Modem VSE-DTU-S, VSE-DTU-Q
+ Modem thu thập Modbus, VSM-DT1