Thiết bị bảo vệ

THIẾT BỊ BẢO VỆ

CẦU CHÌ TỰ RƠI CẮT CÓ TẢI POLYMER

Cầu chì tự rơi cắt có tải polymer (LBFCO Polymer) do Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO phân phối là một dạng FCO có thêm thiết bị dập hồ quang dùng để đóng cắt và bảo vệ lưới điện, có thể đóng cắt khi có tải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vượt trội theo tiêu chuẩn ANSIC 37.42, IEC 60282-2, IEC 62217, IEC 61109.

CẦU CHÌ TỰ RƠI POLYMER

Cầu chì tự rơi polymer (FCO Polymer) do Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO phân phối là thiết bị phổ biến dùng để đóng cắt và bảo vệ lưới điện, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vượt trội theo tiêu chuẩn ANSIC 37.42, IEC 60282-2 IEC 62217, IEC 61109.

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN POLYMER

Chống sét lan truyền polymer (LA Polymer) do Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO phân phối là loại chống sét không khe hở dùng cho lưới điện phân phối, sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60099-4.