Công tơ 3 pha

CÔNG TƠ 3 PHA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-10

Công tơ điện tử VSE3T-10 là công tơ 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-10 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-10100B

Công tơ điện tử VSE3T-10100B là công tơ 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp đo đếm 2 chiều có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-10100B được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-10W1

Công tơ điện tử VSE3T-10W1 là công tơ 3 pha 1 biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-10W1 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5

Công tơ điện tử VSE3T-5 là công tơ 3 pha nhiều biểu giá gián tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-5 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-50

Công tơ điện tử VSE3T-50 là công tơ 3 pha nhiều biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-50 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA VSE3T-5B

Công tơ điện tử VSE3T-5B là công tơ 3 pha nhiều biểu giá gián tiếp đo đếm 2 chiều có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều ba pha. Công tơ VSE3T-5B được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-22, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.