Công tơ 1 pha

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE11-10

Công tơ điện tử VSE11-10 là công tơ 1 pha 1 biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21,IEC 62052-11 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE11-20

Công tơ điện tử VSE11-20 là công tơ 1 pha 1 biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21,IEC 62052-11 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE11-580F

Công tơ điện tử VSE11-580F là công tơ 1 pha 1 biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21,IEC 62052-11 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE11-S

Công tơ điện tử VSE11-S là công tơ một pha trực tiếp đơn giản có đặc tính và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) ở lưới điện xoay chiều một pha đạt cấp chính xác 1 theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE1T-10100

Công tơ điện tử VSE1T-10100 là công tơ 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Công tơ VSE1T-10100 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE1T-10100B

Công tơ điện tử VSE1T-10100BB là công tơ 1 pha nhiều biểu giá trực tiếp đo đếm 2 chiều có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Công tơ VSE1T-10100BB được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.