Công tơ 1 pha

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE1T-510

Công tơ điện tử VSE1T-510 là công tơ 1 pha nhiều biểu giá gián tiếp có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Công tơ VSE1T-510 được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA VSE1T-510B

Công tơ điện tử VSE1T-510B là công tơ 1 pha nhiều biểu giá gián tiếp đo đếm 2 chiều có nhiều tính năng và độ tin cậy cao, dùng để đo đếm điện năng hữu công (kWh) và vô công (kvarh) ở lưới điện xoay chiều một pha. Công tơ VSE1T-510B được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62052-11, IEC 62053-21, , IEC 62053-23 và tiêu chuẩn Việt Nam.